சனி, பிப்ரவரி 25, 2012

from U.A.E. to BAHRAIN24.02.2012

இன்று, பிறந்தநாள் காணும்,

BAHRAINனிலிருக்கும், SHRIYEDITAவுக்கு U.A.E யிலிருந்து வாழ்த்துக்கள்.

Many many Happy Returns of the Birthday to SHRIYEDITA

வாழ்க ! வளமுடன். உயர்ந்த நிலையுடன்.Video

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...